آزمون ها


اهميت آزمون‌های سنجش پيشرفت تحصيلی در يك نظام آموزشی بر هيچ‌كس پوشيده نيست. اين آزمون‌ها ابزارهای بسيار كارآمدی برای رصد وضعيت آموزشی دانش‌آموزان است و اطلاعات مفيدی را در اختيار مديران، مشاوران، اوليا و دانش‌آموزان قرار می‌دهد. نتايج به دست آمده از اين آزمون‌ها مبنای تصميم‌گيری‌ها و برنامه‌ريزی‌های آموزشی بسياری در مقياس‌های خرد و كلان می باشد و در صورت دقت در طراحی سؤالات می‌تواند راهنمای مناسبی برای هدف‌گذاری آموزشی دانش‌آموزان باشد.

در كنار آزمون‌های سنجش پيشرفت تحصيلی، برگزاری آزمون‌هايی كه بتواند تصوير مناسبی از استعدادها و توانمندی‌های گوناگون دانش‌آموزان، علاقه‌مندی‌ها و ويژگی‌های شخصيتی آنان ایجاد نماید و در كنار آن يك ارزيابی كامل از عملكرد معلمان و مشاوران در برنامه‌ريزی‌های آموزشی، ضروری به نظر می‌رسد.

مؤسسه آموزشی علامه حلی با توجه به اين نياز در مدارس كشور، اقدام به ارائه طرح سامانه سنجش ياددهی و يادگيری نموده ‌است. اين طرح علاوه بر آزمون‌های سنجش پيشرفت تحصيلی، شامل آزمون‌هايی در زمينه‌های هوش‌سنجی، رغبت‌سنجی، شخصيت‌شناسی و ارزيابی عملكرد است. آزمون‌هايی كه در اين بسته قرار گرفته‌اند بر اساس كارشناسی‌های فراوان محققین علوم روان‌شناسی و رفتارشناسی طراحی شده‌اند و پس از بارها برگزاری در كشورهای مختلف مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته‌اند.

اين طرح به عنوان يك ابزار مي‌تواند با ارائه يك تصوير كامل از عوامل تأثيرگذار در وضعيت آموزشی دانش‌آموزان برای مديران عزيز راه‌گشا باشد و اطلاعات بسيار مهم و مفيدی را در اختيار مشاوران، مدیران و ساير افراد كارشناس قرار دهد.

آزمون‌های اين طرح به چهار گروه كلی زير قابل تقسيم است كه در ادامه به توضيح هر قسمت می‌پردازيم: